ÇİĞ SÜT DEĞERLENDİRMESİ HK.TEBLİĞ
Esas Birim      : Tek. Hiz. Krl. Bşk.'lığı                                   Tarih  : 05.05.2009

 Genelge No     : 42                                                                    Özeti   : Çiğ Süt Değerl. Hk. Tebliğ

                                                                                                   

 

                        

                  

 

ZİRAAT ODASI BAŞKANLIĞI  

............................................         

   

  

            Bilindiği üzere Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkında Bakanlar Kurulu Kararı 14 Nisan 2009 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

 

                       Bu kararın 2’nci maddesinin 17’nci bendinde; çiğ sütün değerlendirilmesi amacıyla, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nın belirleyeceği dönemlerde, Bakanlıkça belirlenecek uygulama ve ödemeye ilişkin usul ve esaslar çerçevesinde ilgililere ödeme yapılacağı, yapılacak ödemenin 2009 yılı toplam tutarının 30 milyon TL’yi aşamayacağı ve gerekli kaynağın da Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nın cari yıl bütçesinde hayvancılık desteklemeleri için ayrılan kaynaktan sağlanacağı belirtilmektedir.

 

Belirtilen bu hususla ilgili Uygulama Esasları Tebliği 30 Nisan 2009 tarih ve 27215 sayılı Mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Genelgemiz ekinde sunulan bu Tebliğe göre;

 

1-Bakanlıktan üretim izni alan, gıda siciline kayıtlı süttozu işleme tesislerine sahip Ulusal Süt Konseyine üye olan süttozu üreticilerine; Dahilde İşleme Rejimi kapsamında faaliyet gösteren ve standartlara uygun ürettiği yağsız süttozunu kendi işletmesinde kullanan imalatçılar ile imalatçı-ihracatçılara belgelendirerek satmak kaydıyla ton başına ödeme yapılacaktır.

 

2-Süttozu üreticileri destekleme öncesi Tebliğde belirtilen belgeleri temin edecek ve göstereceklerdir (üretim izin belgesi, ulusal süt konseyi üyelik belgesi, kapasite raporu, destekleme kapsamında üretebileceği süttozu miktarını gösteren noter onaylı taahhütname, vergi borcu olmadığına dair belge, DİR kapsamında imalatçı-ihracatçı olan firmaya ait DİR izin belgesi ve ekindeki hammadde sarfiyat tablosu, sadece süttozu üreten firma ile DİR (Dahilde İşleme Rejimi) kapsamındaki imalatçı-ihracatçılar ile yapılan sözleşme metni).

 

3-Yukarıdaki belgeler ile destekleme öncesi başvuru yapan firmaların müracaatları İl/İlçe Tarım Müdürlükleri tarafından incelenecek, uygun görülen süttozu üreticilerinin isim listeleri ve taahhütnameleri TÜGEM’e gönderilecektir.

 

4-Destekleme kapsamında süttozu üretimi için gerekli olan çiğ sütün işletmeye alınması ile ilgili düzenlenen ve ibraz edilmek zorunda olan müstahsil makbuzu ve/veya faturalar il/ilçe müdürlüklerince ayrı bir dosyada tutulacak ve bu belgeler litre olarak düzenlenecektir.

 

5-Destekleme ödemesi için; üretilen süttozunun satışı sonrasında destekleme ödemesi için il/ilçe müdürlüklerine müracaat edilecek, bunun yanı sıra, DİR kapsamındaki imalatçı, imalatçı-ihracatçılara yapılan satış faturası ton olarak düzenlenecek ve bir nüshası ibraz edilecektir.

 

6- Üretilen süttozunun satışı yapılmadan destekleme ödemesi müracaatı kabul edilmeyecektir.

 

7-Destekleme ödemesine esas belgeler il/ilçe müdürlükleri tarafından incelenecek ve icmaller hazırlanacaktır.

 

8-Desteklemeye esas olacak satış faturasında gösterilen süttozu üretim miktarı ile üreticilerden temin edilen ve belgelendirilen çiğ süt miktarı, süttozu üretimi için gerekli olan eşdeğer miktarı ile uyumlu olacaktır. Bu kapsamda 1 kg süttozu için  10 kg çiğ süt esas alınacaktır. Temin edilen süt miktarı karşılığı süttozu üretimi arasında uyumsuzluk olan müracaatlar reddedilecektir. Ayrıca destekleme öncesi taahhüt ettiği süttozu miktarını gösteren noter onaylı taahhütnameyi aşan miktara ödeme yapılmayacaktır.

 

9- Süttozu desteklemesi için başvurular tebliğin yayımlandığı tarihten başlayacaktır.

 

10-Süttozu üreticilerince düzenlenen taahhütleri dikkate alarak bütçeyi aşmamak şartıyla üretim planlaması yapmaya, tebliğde yer almayan hususlarla ilgili talimat yayınlamaya, 2009/14850 sayılı Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkında Bakanlar Kurulu Kararı çerçevesinde kalmak koşulu ile Bakanlık yetkilidir.

 

11-Üretici örgütlerince, arz fazlalığı nedeniyle pazarlanamayan çiğ sütün süttozu üreticilerine pazarlanmasını ve süttozu üreticisinin, üretim için ihtiyaç duyduğu çiğ sütün temin edilmesini sağlayacak düzenlemelerden Ulusal Süt Konseyi yetkili olacaktır.

 

12-Kamu kurum ve kuruluşları ile ortakları bu desteklemeden faydalanamayacaktır.

 

 

 

          

 

 

 

 

                                   Selahattin MERMER                                                   Vedat KOÇ                      

                           Genel Sekreter Yardımcısı V.                                             Genel Sekreter V.

 

 

 

 

 

EK :     2009/40 Sayılı Tebliğ  (2 sayfa)

 

             

 30 Nisan 2009 PERŞEMBE           Resmî Gazete             Sayı : 27215 (Mükerrer)

TEBLİĞ

Tarım ve Köyişleri Bakanlığından:

ÇİĞ SÜTÜN DEĞERLENDİRİLMESİNE YÖNELİK DESTEKLEME

UYGULAMA ESASLARI TEBLİĞİ

(TEBLİĞ NO: 2009/40)

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

             Amaç ve kapsam

             MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ; belirli dönemlerde çiğ sütün değerlendirilmesi, ülkemiz süt üretiminin geliştirilmesi, kayıt altına alınması ve çiğ süt fiyatlarında istikrarın oluşturulması amacıyla ihracat yapan imalatçı, imalatçı-ihracatçı firmaların ihtiyaç duydukları süt tozunun yurt içinde üretilmesi ve temin edilmesine yönelik süt tozu üretiminin desteklenmesi ile ilgili usul ve esasları kapsar. 

             Hukuki dayanak

             MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 18/4/2006 tarihli ve 5488 sayılı Tarım Kanununun 19 uncu maddesi ve 14/4/2009 tarihli ve 27200 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2009/14850 sayılı Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkında Bakanlar Kurulu Kararına dayanılarak hazırlanmıştır.

             Tanımlar

             MADDE 3 – (1) Bu Tebliğin uygulanmasında;

             a) Bakanlık: Tarım ve Köyişleri Bakanlığını,

             b) Banka: T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğünü,

             c) İlçe Müdürlüğü: Tarım ve Köyişleri Bakanlığı İlçe Müdürlüğünü,

             ç) İl Müdürlüğü: Tarım ve Köyişleri Bakanlığı İl Müdürlüğünü,

             d) İmalatçı-ihracatçı: İşlem görmüş ürünün tamamını veya bir kısmını üreten ve bu ürünün ihracatını kendisi ve/veya aracı ihracatçı vasıtasıyla gerçekleştiren dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme izni sahibi firmayı,

             e) İmalatçı: Dahilde İşleme Rejimi kapsamında kendi imalatında süt tozu üreten ve kullananlar,

             f)  Süt Tozu : Bakanlıkça belirlenmiş olan standartlara uygun yağsız süt tozu, 

             g) Süt Tozu Üreten Sanayici: Bakanlıktan süt tozu üretim izni almış, ulusal süt konseyine üye olan ve halen bu faaliyetlerini yürüten işletmelere sahip olan gerçek ve tüzel kişiler,

             ğ) TÜGEM: Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdürlüğünü,

             h) Ulusal Süt Konseyi: 23/9/2008 tarihli ve 27006 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ulusal Süt Konseyi Kuruluş ve Çalışma Esasları Hakkındaki Yönetmeliğe göre kurulmuş olan konseyi,

             ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Çiğ Sütün Değerlendirilmesine Yönelik Destekleme Uygulama Esasları

             Desteklemeden yararlanacaklar

             MADDE 4 – (1) Bakanlıktan üretim izni alan, gıda siciline kayıtlı süt tozu işleme tesislerine sahip ve Ulusal Süt Konseyi’ne üye olan süt tozu üreticisine; Dahilde İşleme Rejimi kapsamında faaliyet gösteren ve standartlara uygun ürettiği yağsız süt tozunu kendi işletmesinde kullanan imalatçılar ile imalatçı-ihracatçılara belgelendirerek satmak şartıyla ton başına ödeme yapılır.

             Müracaat yeri ve zamanı

             MADDE 5 – (1) Desteklemeden yararlanmak isteyen süt tozu üreticileri, işletmelerinin kurulu bulunduğu il/ilçe müdürlüklerine 6 ncı maddede istenilen belgeler ile tebliğin yürürlük tarihinden itibaren dönemi içerisinde müracaat ederler.

             Süt tozu üreticilerinden destekleme öncesinde istenecek belgeler

             MADDE 6 – (1) Süt tozu üreticilerinden istenecek belgeler ve desteklemeden yararlanma;

             a) Başvuru dilekçesi,

             b) Bakanlıktan alınan üretim izin belgesi,

             c) Ulusal süt konseyine üyelik belgesi,

             ç) Ticaret ve Sanayi Odalarından alınacak kapasite raporu,

             d) Destekleme kapsamında, üretebileceği süt tozu miktarını gösteren noter onaylı taahhütname,

             e) Bağlı bulunduğu vergi dairesinden vadesi geçmiş vergi borcu olmadığına dair belge,

             f) Süt tozu üreticisi ve aynı zamanda Dahilde İşleme Rejimi kapsamında yurt içinde imalatçı-ihracatçı olan firmaya ait Dahilde İşleme İzin Belgesi ve ekindeki Hammadde Sarfiyat Tablosu,

             g) Sadece süt tozu üreterek satan işletmelerden Dahilde İşleme Rejimi kapsamındaki imalatçı-ihracatçılar ile yapılan sözleşme metni.

             İl/ilçe müdürlüklerince yapılacak işlemler

             MADDE 7 – (1) Destekleme öncesi il/ilçe müdürlüklerince yapılacak işlemler;

             a) Müracaat eden süt tozu üreticisinden istenen (c) bendindeki başvuru koşulları, il/ilçe müdürlüklerince müracaat tarihinden itibaren  beş işgünü içinde incelenir, uygun bulunan  süt tozu üreticilerinin isim listeleri ve taahhütnameleri  beş iş günü içinde TÜGEM’e gönderilir. Başvuru koşullarını sağlayamayan süt tozu üreticilerine yazı ile gerekçeli bilgi verilir.

             b) Destekleme kapsamında süt tozu üretimi için gerekli olan çiğ sütün işletmeye alınması ile ilgili düzenlenen ve ibraz edilmek zorunda olan müstahsil makbuzu ve/veya faturalar il/ilçe müdürlüklerince ayrı bir dosyada tutulur ve  müstahsil makbuzu ve/veya faturalar litre olarak düzenlenir.

             Destekleme ödemesine müracaat

             MADDE 8 – (1)   Destekleme ödemesine müracaat ve istenecek belgeler; 

             a) Üretilen süt tozunun satışı sonrasında destekleme ödemesi için il/ilçe müdürlüklerine müracaat edilir.

             b) Dahilde İşleme Rejimi kapsamındaki imalatçı, imalatçı-ihracatçılara yapılan satış faturası ton olarak düzenlenir ve bir nüshası ibraz edilir.

             c) Üretilen süt tozunun satışı gerçekleşmeden destekleme ödemesi müracaatı kabul edilmez.

             İcmallerinin hazırlanması

             MADDE 9 – (1)  Destekleme icmallerinin hazırlanması ve ödemesi;

             a) Destekleme ödemesine esas olacak belgelerin incelenmesi il/ilçe müdürlüklerince en geç beş  gün içinde incelenir.

             b) Desteklemeye esas olacak satış faturasında gösterilen süt tozu üretim miktarı ile üreticilerden temin edilen ve belgelendirilen çiğ süt miktarı, süt tozu üretimi için gerekli olan eş değer miktarı ile uyumlu olacaktır. 1 kg süt tozu için en az 10 litre çiğ süt esas alınır.

             c) Temin edilen süt miktarı karşılığı süt tozu üretimi arasında uyumsuz olan müracaatları reddedilir.

             ç) Destekleme kapsamında üretebileceği süt tozu miktarını gösteren noter onaylı taahhütnameyi aşan miktara destekleme yapılmaz.

             d) Ödemeye uygun bulunan müracaatlar için ödeme icmali düzenlenerek onaylanır ve beş iş günü içinde TÜGEM’e gönderilir.

             e) Desteklemede öngörülen bütçe miktarını aşmamak şartı ile gelen icmaller Genel Müdürlükçe değerlendirilerek ödeme yapılmak üzere bankaya gönderilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

             Uygulama dönemi, planlama ve yetki

             MADDE 10 – (1) Destekleme uygulama dönemi planlanması ve yetki aşağıdaki şekilde uygulanır.

             a) Süt tozu desteklemesi için başvurular tebliğin yayımlandığı tarihte başlar.

             b) Süt tozu üreticilerince düzenlenen taahhütleri dikkate alarak bütçeyi aşmamak şartıyla üretim planlaması yapmaya, tebliğde yer almayan hususlarla ilgili talimatlar yayınlamaya, 2009/14850 sayılı Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkındaki Bakanlar Kurulu Kararı çerçevesinde kalmak koşulu ile Bakanlık yetkilidir.

             c) Üretici örgütlerince, arz fazlalığı nedeniyle pazarlanamayan çiğ sütün, süt tozu üreticilerine pazarlanmasını ve süt tozu üreticisinin, üretim için ihtiyaç duyduğu çiğ sütün temin edilmesini sağlayacak düzenlemelerden Ulusal Süt Konseyi yetkilidir.

             Desteklemeden yararlanamayacaklar

             MADDE 11 – (1) Aşağıda belirtilen şartlara uymayanlar bu desteklemeden yararlandırılmazlar.

             a) Bu Tebliğde belirlenen hükümlere uymayanlar,

             b) Gerçeğe aykırı beyanda bulunan ve/veya belge ibraz edenler,

             c) Kamu kurum ve kuruluşları ile ortaklıkları.

             Finansman ve ödemeler

             MADDE 12 – (1) Destekleme ödemeleri Bakanlığın cari yıl bütçesinde hayvancılık desteklemeleri için ayrılan kaynaktan sağlanır.

             (2) Ödemeler T.C. Ziraat Bankası A.Ş. aracılığı ile yapılır. Bu Tebliğin uygulanması ile ilgili olarak T.C. Ziraat Bankası A.Ş.'ye destekleme tutarının % 0,2'si oranında hizmet komisyonu ödenir.

             Denetim

             MADDE 13 – (1) Destekleme ödemeleri ile ilgili hususlarda denetimi sağlayacak tedbirleri Tarım ve Köyişleri Bakanlığı alır.

             Cezai hüküm ve hak mahrumiyeti

             MADDE 14 – (1) Haksız ödendiği tespit edilen destekleme ödemeleriyle ilgili alacaklar ödemenin yapıldığı tarih itibarıyla, 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgililerden tahsil edilmek üzere ilgili vergi dairelerine intikal ettirilir.

             (2) Haksız ödemenin yapılmasında ödemeyi sağlayan, belge veya belgeleri düzenleyen gerçek ve tüzel kişiler, geri alınacak tutarların tahsilinde müştereken sorumludur. Destekleme ödemelerinden idari hata sonucu düzenlenen belgelerle yapılan ödemeler hariç, haksız yere yararlandığı tespit edilen üreticiler, beş yıl süreyle hiçbir destekleme programından yararlandırılmazlar.

             Yürürlük

             MADDE 15 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             MADDE 16 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.

21.05.2009    

Yazar:  GENEL SEKRETERLİK